[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

Call us now: 045-919034


2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ ประจำปี 2562 การแข่งขันกีฬา "อบต. อี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2562 สานฝันบัณฑิตน้อย  ประจำปี 2562 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนอี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2516 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 2561 "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ"


  
ข้อมูลบุคลากร  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

ข้อมูลบุคลากร

สำนักงานปลัด                                              

(1) นายพัฒนะ  สุวรรณวงศ์                          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(2) นางจันธิวา   อินทฤทธิ์                           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(3) นางสาวศิรินทิพย์  ระประครอง                 เจ้าพนักงานธุรการ
(4) นายประสิทธิ์  ทองทิพย์                         นักพัฒนาชุมชน
(5) จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ หินกล้า                         เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               
(6) นางชมัยพร  ขาววิเศษ                           ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(7) นายสุจินต์  โสพัฒน์                              พนักงานขับรถยนต์
(8) นายอุทิศ  บุญค่ำ                                  นักการภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(9) นายนพรัตน์  หงษาล้วน                         คนงานทั่วไป
(10) นายอัฐพล  ไชยมงคล                         พนักงานขับรถยนต์
(11) นางศรีสมพร  บุตรเพชร                       ครูผู้ดูแลเด็ก
(12) นางผ่องศรี  วงษ์สุพันธ์                        ครูผู้ดูแลเด็ก
(13) น.ส.พจนีย์  สมทิพย์                            ผู้ดูแลเด็ก
(14) น.ส.ละมัยพร  แขมคำ                          ผู้ดูแลเด็ก
(15) นางทิพาวรรณ  ก้านสนธิ์                      ผู้ดูแลเด็ก
 
ส่วนการคลัง                                    
(1)นางสมาน  สิงจานุสงค์                          หัวหน้าส่วนการคลัง
(2) นายมงคล บุญตนัย                              เจ้าพนักงานพัสดุ
(3) นายสมปอง มะลิวงษ์                            เจ้าพนักงานธุรการ                            
(4) นางวรนุช  ไชยรักษ์                             นักวิชาการเงินและบัญชี
(5) นางฐิติมา    ไกรศร                              ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                    

ส่วนโยธา                                              
(1) นายจักกฤษ  สุทาบุญ                           หัวหน้าส่วนโยธา

(2) นายประสิทธิ์  หล้าธรรม                        นายช่างโยธา/รักษาการจพง.ประปา
(3) นายสันติ  พิทักษา                               ผู้ช่วยช่างโยธา
(4) นายสรวิศ  ศรีรักษา                              ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผลิตน้ำประปา
(5) นางสาวลภัสรดา ปัทมคัมภ์                   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


 คณะผู้บริหารและสมาชิก
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายวรวุฒิ   บุญทะรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
2. นายอ้ม   พวงเพชร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับ 1  
3. นายสุนทร  ปางสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับ 2  
4. น.ส.สุคนธ์ทิพย์  มีบุญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
5. นายบุญจันทร์   ยินดี ประธานสภา อบต.  
6. นายบุญโฮม  อนุพันธ์ รองประธานสภา อบต.  
7. นางประกวด  ภูทอง เลขานุการสภา อบต.  
8. นายวัฒนพงษ์  จันทรโคตร สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 1  
9. นายชนชิต  ศรีด้วง สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 2  
10. นายสุริยา  ไชยรักษ์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 2  
11. นายวงเดือน  เค้าแคน สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 3  
12. นายบุญสวย  หาญบาง สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 3  
13. นางฉลวย  งามล้วน สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 4  
14. นายวิรุฬห์  อนุพันธ์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 4  
15. นายอำพร  ก้านสนธิ์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 5  
16. นายสวาท  สมทิพย์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 6  
17. นายขันทอง  พลบุญ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 6  
18. นายฐปนกร  กองแก้ว  สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 7  
19. นายปัญญา  กล่ำภักดิ์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 8  
20. นายสมหวัง  ยอดพุฒ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 8  
21. นายสุนันท์  สิงนาค สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 9  
22. นายแหว่น  อนุพันธ์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 9  
23. นางพรสุรี  คำล้วน สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 10  
24. นายสังคม  วรรณสาย สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 10  
25. นายสุทิน  อโนพันธ์ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 11  
26. นายประหยัด  ขันตี สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 11  
27 นายสมทรง  หินกล้า สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 12  
28 นางวรรนิสา  หินกล้า สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 12  
 องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทร/โทรสาร 0-4591-9034 : ผู้ดูแลระบบ : นายสมปอง มะลิวงษ์
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5