[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

Call us now: 045-919034


2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ ประจำปี 2562 การแข่งขันกีฬา "อบต. อี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2562 สานฝันบัณฑิตน้อย  ประจำปี 2562 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนอี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2516 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 2561 "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ"


  
ข้อมูลพื้นฐาน  
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น
สภาพทั่วไป
       ประวัติความเป็นมา
       ตำบลอี่หล่ำ เป็นตำบลหนึ่งของ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ แต่แรกเริ่ม การตั้งตำบลอี่หล่ำตาม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457  มีจำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน  กำนันตำบลอี่หล่ำคนปัจจุบัน ชื่อ                     นายนิพล เครือเสน 

ลักษณะภูมิประเทศ
        ลักษณะภูมิประเทศของตำบลอี่หล่ำเป็นที่ราบป่าโปร่งสลับทุ่งนาและเป็นดินร่วนปนทราย มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  คือ  ลำห้วยกุง  ลำห้วยหว้า  หนองน้ำขนาดเล็กเป็นที่กักเก็บน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ
         แบ่งเป็น 2 ประเภท
               - แหล่งน้ำธรรมชาติผิวดิน
                         ตำบลอี่หล่ำ  มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่  ลำห้วยกุง  ลำห้วยหว้า 
               - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  
                         ตำบลอี่หล่ำมีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นคือ  ฝาย บ่อน้ำตื้น บ่อน้ำต่าง ๆ  ซึ่งเอื้อประโยชน์ทางการเกษตรกรรม การอุปโภคและบริโภคของประชาชนในตำบล

ลักษณะการปกครอง
            ตำบลอี่หล่ำ  แบ่งการปกครองออกเป็น  12  หมู่บ้าน  ดังนี้
                          หมู่ที่  1    บ้านอี่หล่ำ                       ผู้ใหญ่บ้าน           นายณรงค์   แก่นจันทร์
                          หมู่ที่  2    บ้านจิก                            กำนัน                  นายนิพล    เครือเสน
                          หมู่ที่  3    บ้านโนนยาง                   ผู้ใหญ่บ้าน           นางบุญรวม   บึงไกร
                          หมู่ที่  4    บ้านโคกกลางน้อย          ผู้ใหญ่บ้าน           นายทองสอน   บุตรเพ็ชร
                          หมู่ที่  5    บ้านโนนดู่                       ผู้ใหญ่บ้าน           นายนรเทพ    คำล้น
                          หมู่ที่  6    บ้านโนนค้อ                     ผู้ใหญ่บ้าน           นายประดิษฐ์   ทองเบ้า
                          หมู่ที่  7    บ้านหนองเหล็ก               ผู้ใหญ่บ้าน           นายชาญ   พวงศรี
                          หมู่ที่  8    บ้านหนองตาจารย์           ผู้ใหญ่บ้าน           นายสมปอง   จำปาพันธ์
                          หมู่ที่  9    บ้านโคกกลางใหญ่          ผู้ใหญ่บ้าน           นายเฉลียว    ทำดีกุล
                          หมู่ที่  10  บ้านโนนสูง                      ผู้ใหญ่บ้าน           นายสมบูรณ์   ปรางสุข
                          หมู่ที่  11  บ้านสร้างแก้ว                   ผู้ใหญ่บ้าน           นายประสาทสินต์   ไชยพิมพ์
                          หมู่ที่  12  บ้านโนนเปือย                  ผู้ใหญ่บ้าน           นายพุฒ  สมทิพย์

จำนวนประชากร
           ตำบลอี่หล่ำ มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  945  ครัวเรือน และมีจำนวนประชากรของตำบลอี่หล่ำรวม 4,131  คน โดย แบ่งเป็นเพศชาย    2,041   คน  และเป็นเพศหญิง  2,090   คน 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
บ้านอี่หล่ำ
บ้านจิก
บ้านโนนยาง
บ้านโคกลางน้อย
บ้านโนนดู่
บ้านโนนค้อ
บ้านหนองเหล็ก
บ้านหนองตาจารย์
บ้านโคกกลางใหญ่
บ้านโนนสูง
บ้านสร้างแก้ว
บ้านโนนเปือย
90
101
46
60
103
66
109
61
113
56
60
80
211
181
94
108
237
132
238
118
238
125
129
230
201
189
89
123
264
136
251
130
233
139
141
194
412
370
183
231
501
268
489
248
471
264
270
424
รวม
945
2,041 2,090 4,131
* ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2554   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทร/โทรสาร 0-4591-9034 : ผู้ดูแลระบบ : นายสมปอง มะลิวงษ์
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5