[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

Call us now: 045-919034


2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ ประจำปี 2562 การแข่งขันกีฬา "อบต. อี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2562 สานฝันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2562 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนอี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2516 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 2561 "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ"


  
ยุทธศาสตร์ พัฒนาท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
          องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ได้กำหนดวิสัยทัศน์(Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะเกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลอี่หล่ำเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชากรอยู่ในเขตชนบททั้งหมดและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขน่าอยู่น่าอาศัยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้
          “การคมนาคมสะดวก การบริหารการจัดการดี มีความรู้ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมอย่างมีคุณภาพ”
 

พันธกิจ(Mission)
 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ
 2. จัดให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร
 3. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการเมืองการปกครอง
 4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 6. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 7. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวก
 2. ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเมืองการปกครอง
 4. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น
 5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
 6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
 7. ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
 9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี ปลอดจากยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทร/โทรสาร 0-4591-9034 : ผู้ดูแลระบบ : นายสมปอง มะลิวงษ์
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5