[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

Call us now: 045-919034


การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนอี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2516 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 2561 "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ" ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 วัฒนธรรมตำบลอี่หล่ำ ออเจ้า กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561


  
ยุทธศาสตร์ พัฒนาท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
          องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ได้กำหนดวิสัยทัศน์(Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะเกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลอี่หล่ำเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชากรอยู่ในเขตชนบททั้งหมดและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขน่าอยู่น่าอาศัยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้
          “การคมนาคมสะดวก การบริหารการจัดการดี มีความรู้ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมอย่างมีคุณภาพ”
 

พันธกิจ(Mission)
 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ
 2. จัดให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร
 3. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการเมืองการปกครอง
 4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 6. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 7. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวก
 2. ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเมืองการปกครอง
 4. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น
 5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
 6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
 7. ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
 9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี ปลอดจากยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทร/โทรสาร 0-4591-9034 : ผู้ดูแลระบบ : นายสมปอง มะลิวงษ์
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5