[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

Call us now: 045-919034


2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ ประจำปี 2562 การแข่งขันกีฬา "อบต. อี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2562 สานฝันบัณฑิตน้อย  ประจำปี 2562 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนอี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2516 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 2561 "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ"


แผนผังหน่วยงาน
สำนักงานปลัด
Click ดูประวัติ
นายพงษ์สิทธิพงษ์ นามวงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
บริหารงานสำนักงาน
Click ดูประวัติ
นางจันธิวา อินทฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวศิรินทิพย์ ระประครอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานธุรการ
Click ดูประวัติ
นายประสิทธิ์ ทองทิพย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
งานพัฒนาชุมชน
Click ดูประวัติ
จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ หินกล้า
จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
งานป้องกันฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวปราริษา มะโนรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จัดทำแผนพัฒนาตำบล
Click ดูประวัติ
นางปราณี พวงแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
บริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางชมัยพร ขาววิเศษ
ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
Click ดูประวัติ
นายสุจินต์ โสพัฒน์
พนักงานขับรถ
Click ดูประวัติ
นายเพชร กองแก้ว
นักการภารโรง
Click ดูประวัติ
นายสมปอง มะลิวงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นางศรีสมพร บุตรเพชร
ครู อันดับ คศ. 1
Click ดูประวัติ
นางสาวพจนีย์ สมทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวละมัยพร แขมคำ
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางผ่องศรี วงษ์สุพันธ์
ครู อันดับ คศ. 1
ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นายอุทิศ บุญค่ำ
นักการภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Click ดูประวัติ
นางทิพวรรณ ก้านสนธ์
ผู้ดูแลเด็ก
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายสภาและสมาชิก
3 : สำนักงานปลัด
7 : กองคลัง
8 : กองช่าง


องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทร/โทรสาร 0-4591-9034 : ผู้ดูแลระบบ : นายสมปอง มะลิวงษ์
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5