[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ

Call us now: 045-919034


2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศุวสงกรานต์ ประจำปี 2562 การแข่งขันกีฬา "อบต. อี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2562 สานฝันบัณฑิตน้อย  ประจำปี 2562 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนอี่หล่ำ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2516 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 2561 "จิตอาสา รักป่า รักน้ำ"  

ชื่อ : นายสันติ พิทักษา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างโยธา
หน้าที่หลัก : งานโยธา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045919034

ชื่อ : นายสรวิศ ศรีรักษา
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตน้ำประปา
หน้าที่หลัก : งานระบบประปา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045919034

ชื่อ : นางสาวศิริรัตน์ จำปาใด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045919034

ชื่อ : นางสาวปราริษา มะโนรัตน์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : จัดทำแผนพัฒนาตำบล
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมงคล บุญตนัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานพัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045919034

ชื่อ : นางวรนุช ไชยรักษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานการเงินและบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045919034

ชื่อ : นายยุทธพงษ์ สกุลนี
ตำแหน่ง : ประธานสภา อบต. อี่หล่ำ
หน้าที่หลัก : งานสภาฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวคนิสร สาสังข์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 045919034

ชื่อ : นางผ่องศรี วงษ์สุพันธ์
ตำแหน่ง : ครู อันดับ คศ. 1
หน้าที่หลัก : ดูแลเด็ก
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางฐิติมา ไกรศร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : งานการเงินและบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045919034

ชื่อ : นางจันธิวา อินทฤทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
หน้าที่หลัก : งานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045919034

ชื่อ : นายเพชร กองแก้ว
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางปราณี พวงแก้ว
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก : บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045919034

ชื่อ : นางสาวสายสุนีย์ บุญชู
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก : จัดเก็บรายได้
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 045919034

ชื่อ : นายธวัชชัย ทองภาพ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก : ดูแลด้านประปา
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 045919034
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายสภาและสมาชิก
3 : สำนักงานปลัด
7 : กองคลัง
8 : กองช่าง


องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทร/โทรสาร 0-4591-9034 : ผู้ดูแลระบบ : นายสมปอง มะลิวงษ์
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5