ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพรกนก อินทฤทธิ์
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายสภาและสมาชิก
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภา