ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรัตนาพร บุญหล้า
ตำแหน่ง :สมาชิก อบต. หมู่ 1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายสภาและสมาชิก
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภา